Thành phần các dân tộc Việt Nam
Ethnic groups in Viet Nam

Ngữ Hệ Hán Tạng
Chinese And Tibeto - Burman Language Family

Nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến
Tibeto - Burman Language Group

Nhóm ngôn ngữ Hán
Chinese Language Group

Ngữ Hệ Nam Á
South Asian Language Family

Nhóm ngôn ngữ Mông - Dao
Mong - Dao Language Group

Dao
Tên Tiếng Anh

Nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer
Mon - Khmer Language Group

Co
Tên Tiếng Anh

Mạ
Tên Tiếng Anh

Hrê
Tên Tiếng Anh

Nhóm ngôn ngữ Tày - Thái
Tay - Thai Language Group

Lự
Tên Tiếng Anh

Lào
Tên Tiếng Anh

Tày
Tên Tiếng Anh

Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường
Viet - Muong Language Group

Nhóm ngôn ngữ Ka Đai
Ka Dai Language Group

Ngữ Hệ Nam Đảo
Malayo - Polynesian Language Family

Nhóm ngôn ngữ Malayo - Pôlinêdi
Malayo - Polynesian Language Group