Khám phá âm nhạc Việt Nam

Bạn hãy chọn 1 trong 6 vùng âm nhạc dưới đây. Mỗi vùng âm nhạc tương ứng với 1 bộ câu hỏi liên quan.

Cồng Chiêng Tây Nguyên

Dàn Nhạc Ngũ Âm

Đàn Bầu

Đàn Tính

Khèn Mông

Sáo Trúc