Tên loại hình: Múa vui hội mùa

Dân tộc: Lô Lô (nhóm Lô Lô Hoa)
Địa điểm: tỉnh Hà Giang
Nội dung chính: Người Lô Lô có nhiều lễ hội, nhưng tiêu biểu là lễ mừng ngô mới
và lễ hội cầu mưa. Sau vụ thu hoạch ngô tháng 9 và tháng 10, người Lô Lô thường
tiến hành tổ chức lễ mừng ngô mới. Trong ngày lễ thường có các lễ vật như rượu,
xôi, gà hoặc lợn được tổ chức tại một mảnh nương đã thu hoạch xong. Họ mời thầy
cúng đến làm lễ cảm tạ thần nông, tổ tiên, trời đất và cầu khấn cho năm sau mưa
thuận, gió hoà, làm cho mùa màng tốt tươi… Lễ hội Cầu mưa thường diễn ra vào
đầu tháng 3 (âm lịch) hàng năm, để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.
Trong các lễ hội, kết thúc phần nghi lễ cũng là phần hội. Tại đó, đồng bào Lô Lô
kéo nhị, nhảy múa các vũ điệu dân gian, hát các làn điệu dân ca và tổ chức các trò
chơi truyền thống.
Múa vui hội mùa của dân tộc Lô Lô, do đoàn nghệ nhân dân tộc lô Lô, huyện Mèo
Vạc, tỉnh Hà Giang biểu diễn.