Màn hát múa “Hội cầu lửa”

Dân tộc: Pà Thẻn
Địa điểm: huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Nội dung chính: Màn hát múa “Hội cầu lửa” phản ánh tập tục nhảy lửa (cầu
lửa) đậm nét Shaman giáo, sơ khai và huyền bí, diễn ra trong lễ hội Nhảy lửa
của người Pà Thẻn, ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
Từ lễ hội cầu lửa dân gian đầy chất shaman, sơ khai, Đào Thế Y đã sáng tác
hát múa “Hội cầu lửa”, do đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Hà Giang biểu
diễn.