Màn Hát múa “Hội cầu lửa”

Dân tộc : Pà Thẻn
Địa điểm: Tỉnh Hà Giang
Nội dung chính: Màn hát múa “Hội cầu lửa”. Sáng tác: Đào Thế Y do tập thể
nam nữ diễn viên đoàn nghệ thuật quần chúng đồn Biên Phòng tỉnh Hà Giang
biểu diễn trong đêm giao lưu ngày hội văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc
lần thứ V tổ chức tại Hà Giang, tháng 8 năm 2006