Hát múa “Ngày hội xứ Mường”

Dân tộc: Mường
Địa điểm: tỉnh Phú Thọ
Nội dung chính: Hát múa “ngày hội xứ Mường” tái hiện cảnh đánh trống, khua
luống, tấu cồng của người Mường trong các dịp lễ hội cộng đồng như hội mùa, hội
xuân, kéo si…
Hát múa “Ngày hội xứ Mường” sáng tác Ngô Minh Toán, biên đạo múa Lý Huyền
Trân do tốp nam nữ dân tộc Mường, tỉnh Phú Thọ biểu diễn