Hệ thống website môn học

Hệ thống website môn học hỗ trợ giảng dạy đang được triển khai thử nghiệm ở Khoa Kịch hát dân tộc, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.


Các khoá học hiện có