Vũ hội cồng chiêng

Dân tộc: Cơ Tu
Địa điểm: Quảng Nam
Nội dung chính: Hầu hết các lễ hội truyền thống tưng bừng của người
Cơ Tu (mừng lúa mới, mừng được mùa, bỏ mả, mừng nhà rông mới, mừng
chiến thắng, lễ ăn thề kết nghĩa anh em giữa hai làng người Cơ Tu …) đều sử
dụng điệu tấu chiêng vui nhộn, sôi nổi, kèm theo điệu múa tung tung (múa
nam), da dá (múa nữ) nhanh và linh hoạt… Vì thế, Vũ hội cồng chiêng của
người Cơ Tu là sự cách tân các điệu múa cồng chiêng truyền thống, nhưng
không làm sai lệch tính nguyên bản các điệu múa cồng chiêng truyền thống từ
lâu đời. Vũ hội cồng chiêng phản ánh đầy đủ bản sắc văn hóa và lễ hội của
cộng đồng Cơ Tu, ở đó có cả nghi lễ mong lúa về đầy bồ, gia đình hạnh phúc,
buôn làng no đủ, mọi người khỏe mạnh, có cả âm thanh cồng chiêng và các
vũ điệu cộng đồng.
Vũ hội cồng chiêng do các nghệ nhân dân tộc Cơ Tu đoàn nghệ thuật quần
chúng tỉnh Quảng Nam trình diễn