Trích đoạn Hát bài chòi

Tên loại hình: Trích đoạn Hát bài chòi
Dân tộc: Kinh
Địa điểm: miền Trung Việt Nam
Nội dung chính: Trích đoạn hát bài chòi, hô Bài chòi – một loại hình nghệ
thuật dân ca và trò diễn xướng dân gian đặc trưng, đầy sáng tạo ở miền
Trung Việt Nam, đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của
nhân loại (tháng 12 năm 2017). Dân ca Bài chòi truyền thống về sau đã được
phát triển thành một loại hình sân khấu ca kịch.
Trích đoạn Hát bài chòi, do đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Ninh Thuận biểu
diễn.