Tổ khúc Lời người vọng mãi ngàn năm – dân ca Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh
Địa điểm: Hà Tĩnh
Nội dung chính: Tổ khúc Lời người vọng mãi ngàn năm là sáng tác mới dựa
trên làn điệu dân ca trung bộ, bày tỏ tình cảm của nhân dân Việt Nam nói
chung, nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh đối với Bác Hồ nói riêng.
Tổ khúc Lời người vọng mãi ngàn năm, sáng tác: Nghệ nhân Tiến Khởi do
tập thể nam nữ đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Hà Tĩnh biểu diễn.