Chân đèn


Chất liệu: Gốm hoa lam.
Niên đại: Thời Mạc, tháng 6, niên hiệu Diên Thành (1580)
Miêu tả: Nghệ nhân Nguyễn Phong Lai và Hoàng Ngưu, ở xã Nghĩa Lư, huyện Cẩm Giàng chế tạo. Đồ thờ.