Múa “Xúc Tép”

Dân tộc : Sán Chay
Địa điểm: huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, vùng Đông Bắc, Việt Nam
Nội dung chính: Múa “Xúc Tép” (son hạ) là điệu múa truyền thống, tái hiện hoạt
động lao động sản xuất, đánh bắt cá của cư dân nông nghiệp Sán Chay. Xưa kia,
nguồn nước ở khe, suối, sông quanh bản có nhiều tôm cá, đồng bào Sán Chay đã
sử dụng tre nứa, đan thành những chiếc giỏ, vợt để đánh bắt cá trên khe, suối cải
thiện bữa ăn hàng ngày.
Múa “Xúc Tép” (son hạ) do các cháu thiếu nhi dân tộc Sán Chay, xã Na Mao,
huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên biểu diễn.
Name of type: Xúc Tép Dance
Ethnic group: San Chay
Location: Phu Luong District, Thai Nguyen Province, North East Vietnam
Main content: Xuc Tep dance is a traditional dance that shows activities of
cultivating, fishing of wet rice agricultural farmers. In the past, the streams, rivers
around the villages have many kind s of shrimps and fishes. So the San Chay
ethnic group used bamboo, knitting basket, raft to catch fishes in the streams,
rivers to improve daily meals.
Xuc Tep dance performed by children of San Chay ethnic group in Na Mao
commune, Dai Tu district, Thai Nguyen province.