Múa hát tập thể “Vui mùa lúa chín”

Dân tộc : Chăm Hroi
Địa điểm: Tỉnh Bình Định
Nội dung chính: Người Chăm Hroi (Chăm Raglai, Chăm Aroi, Chăm Hơ Đang,Chăm Đèo …….Chăm ………..) tại Bình Định sống xen cư với cư dân Ba Na, người Kinh. Quá trình sinh sống, họ mang yếu tố văn hóa nguồn cội, đồng thời ảnh hưởng của yếu tố văn hóa Ba Na, Kinh do điều kiện sống tạo nên. Đồng bào có kho tàng văn học nghệ thuật dân gian phong phú như múa hát, âm nhạc cồng chiêng. Múa hát “Vui mùa lúa chín”, thể hiện sinh hoạt cầu mùa của cư dân Chăm ở Bình Định, một lễ hội mừng vụ mùa mới và tạ ơn thần lúa, cầu xin một mùa bội thu sắp đến bội thu. Trong lễ hội, đồng bào Chăm đánh cồng, chiêng, trống, vui chơi ca hát, uống rượu cần thâu đêm suốt sáng.
Múa hát tập thể “Vui mùa lúa chín” do đoàn nghệ thuật quần chúng Chăm Hroi ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định biểu diễn.