Múa dân gian “Vui hội ngày mùa”

Dân tộc: Lô Lô (nhóm Lô Lô Hoa)
Địa điểm: Vùng núi phía Bắc Việt Nam
Nội dung chính: Tiết mục múa dân gian “Vui hội ngày mùa” của dân tộc Lô
Lô phản ánh quá trình lao động sản xuất, gồm các động tác: đi nương, cấy lúa,
làm cỏ, thu hoạch, vác lúa về nhà, sàng xẩy, giã gạo, kèm theo những đạo cụ
gắn với hình tượng mặt trời của cư dân nông nghiệp. Ngoài việc canh tác trên
nương, những ngày nông nhàn, chị em dân tộc Lô Lô còn thêu thùa dệt vải,
làm nên các bộ trang phục của mình. Múa vui hội ngày mùa có tiết tấu nhanh,
rộn rã, trên nền nhạc vui, mang bản sắc riêng của dân tộc Lô Lô, một dân tộc
thiểu số sinh sống chủ yếu ở vùng núi cao phía Bắc Việt Nam.

English
Name of type: Folk dance Happy day of the season
Ethnic group: Lo Lo (Lo Lo Hoa group)
Location: North East Mountain area Vietnam
Main contents: Folk dance Happy day of the season of the Lo Lo people
reflects the process of production, including activities: go to the milpa,
transplanting rice, weeding, harvesting, bring home, husting rice, pounding
rice. Dance props associated with the sun image of agricultural residents… In
addition to farming on the freetime, women also weave cloths, embroidered
fabric to make their own dress. The dance is fast rhythm, dance nuance, fun
music that express cultural identity of the Lo Lo ethnic group, a minority
living in northern high mountains in Vietnam.