Múa dân gian dân tộc La Ha

Dân tộc : La Ha
Địa điểm: Yên Bái
Nội dung chính: Múa dân gian dân tộc La Ha, tỉnh Yên Bái, âm nhạc Lê
Hoàng, biên đạo múa Lê Yên. Điệu múa có sự phát triển từ hai vũ điệu dân
gian đặc trưng của người La Ha là múa dương dương vật (linga) và múa cung
kiếm.