Hòa tấu nhac cụ truyền thống

Dân tộc: Ê Đê
Địa điểm: Khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên
Nội dung chính: Tiết mục hòa tấu nhạc cụ truyền thống của dân tộc Ê
Đê ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Đó là sự phối âm của các nhạc cụ
truyền thống dân tộc bao gồm: T’rưng, đàn K’riêm, Sáo, K’ní. Trong đó, đàn
T’rưng được xếp vào loại nhạc cụ tự thân vang, chi gõ, là loại đàn do nhiều
ống đàn hợp thành. Các ống đàn được chế tác từ những ống nứa khô, chắc có
độ dài ngắn, to nhỏ khác nhau. Mỗi ống đàn gồm hai phần: ống hơi và thanh
cộng hưởng. Cả hai có quan hệ mật thiết để tạo nên các ống đàn có cao độ
chuẩn, âm thanh vang. Trước đây, đàn được diễn tấu trên nương rẫy, trong lễ
hội nhưng không được đánh trên nhà, vì đồng bào Tây Nguyên cho rằng, mỗi
ống đàn có một vị thần trú ngụ. Các vị thần này bảo vệ nương rẫy, đuổi chim
thú. Nếu đánh đàn trong nhà các gia súc, gia cầm sẽ không lớn được. Ngày
nay T’rưng được sử dụng rộng rãi để độc tấu, hòa tấu với các nhạc cụ khác
như đàn K’riêm, Sáo, K’ní …
Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc do cộng đồng dân tộc Ê Đê biểu diễn.