Hòa tấu cồng chiêng

Dân tộc: Ba Na
Địa điểm: Tỉnh Kon Tum, khu vực Trường Sơn, Tây Nguyên, Việt Nam.
Nội dung chính: Đón khách, đâm trâu tế Yàng và vui hội.
Hòa tấu cồng chiêng là hình thức diễn xướng âm nhạc dân gian khá phổ biến của bà con các dân tộc ở Tây Nguyên
Tiết mục hòa tấu cồng chiêng do nghệ nhân A Thut (dân tộc Ba Na), tỉnh Kon Tum trao truyền cho cán bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam.