Hầu Đồng. Giá chầu Cô Bơ

Dân tộc: Kinh
Địa điểm: Vùng Bắc Bộ
Nội dung chính: Cô Bơ được Vua Cha cho giáng trần để giúp vua cai quản vùng
sông nước. Mãn hạn, cô được Vua Cha sai lính đưa xe loan lên đón về Thủy Cung.
Giá chầu Cô Bơ diễn tả cảnh cô về ngự đồng, dạo chơi sông nước, ban tài
lộc, làm phép chữa bệnh cho dân và độ cho thuyền bè qua lại được thuận buồm
xuôi gió.
Giá chầu Cô Bơ do đồng thầy Ngô Thị Thanh, pháp danh Diệu Ngọc Huyền
hầu bóng tại Đền Thanh Lâm.