Hát dân ca A lơu mơ tu mừng nhà mới

Dân tộc : Raglai
Địa điểm: tỉnh Khánh Hòa
Nội dung chính: Người Raglai thường xây nhà sàn (nhà dài) trên triền núi, bờ
suối. Quá trình làm nhà, người Raglai đều tuân thủ nhiều lễ thức cầu cúng: Xin
đất làm nhà, đắp đất làm nền, cầu cúng, dựng cây cột cái, đặt khung góp đất
mới, đặt hòn đất báo đá mới, cuối cùng là nghi lễ ăn mừng nhà mới. Các chức
sắc, họ hàng, dân làng đến mừng gia chủ. Mọi người mang theo rượu, gạo, gà,
thịt… góp cho gia chủ thêm phần đãi khách. Mọi người cùng nhau ca hát, ăn
uống, đánh mã la. Đây cũng là lúc để các làn điệu dân ca Raglai được thăng
hoa.
Hát dân ca A lơu mur tu mừng nhà mới của người Raglai do Cao Thị Mận,
Mấu Chanh, Cao Thị Viễn, Cao Tiến Dũng, tỉnh Khánh Hòa biểu diễn.