Động tác 1.13: Vun gọn

ha 427 Videos
692Lượt xem

Hai tay để thế 2 (hạ), người cúi, hai tay đi ngửa bàn và cuộn
ngón tay từ phía sau lên phía trước và cuộn ngón tay vuốt
lên cao. Úp bàn tay vuốt xuống làm động tác vun gọn.