Động tác 1.8: Rung tay

ha 427 Videos
2,025Lượt xem

"Hai tay để thế 2 (cao) hai khuỷu tay để ngang vai vuông góc.
Hai cánh tay dựng thẳng đứng, hai bàn tay chỉ lên và rung
nghiêng bàn tay."