Then đón khách

ha 427 Videos
30,350Lượt xem

Dân tộc: Tày
Địa điểm: Bản làng Thái Hải, tỉnh Thái Nguyên
Nội dung chính: Then đón khách của bản làng Thái Hải là làn điệu then cổ để
mời các Then chức sắc trên thiên đình cùng các con nhang cùngvề dự và xe
lầu đón khách. Trong then cổ đón khách, không thể thiếu nghi lễ mời nước,
mời trầu, mời rượu, múa hát hàng then cổ. Phần cuối bản làng Thái Hải còn
kết hợp biểu diễn lượn cọi, lượn nàng ới để phô diễn bản sắc văn hóa truyền
thống của đồng bào Tày ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.