Then cổ cầu phúc, cầu lộc của Bản làng Thái Hải

ha 427 Videos
547Lượt xem

Dân tộc: Tày
Địa điểm: Thái Nguyên
Nội dung chính: Then cầu phúc, cầu lộc là làn điệu Then cổ được Bản làng
Thái Hải bảo tồn, lưu giữ cùng với không gian bản làng, nhà sàn truyền thống
của dân tộc Tày.