Hát then Thái Hải yêu thương

ha 427 Videos
566Lượt xem

Dân tộc: Tày
Địa điểm: Thái Nguyên
Nội dung chính: Hát then Thái Hải yêu thương nói về con người và văn hóa ở
bản làng Thái Hải, một bản làng người Tày đang được bảo tồn tại tỉnh Thái
Nguyên. Bài then được Nông Thị Hảo đặt lời dựa trên làn điệu then cổ đón
khách của người Tày ở vùng then Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên), nhằm ca
ngợi chất dung dị, mộc mạc, nhưng đằm thắm nghĩa tình, giàu bản sắc văn
hóa của đồng bào Tày ở bản làng Thái Hải.