Hòa tấu cồng chiêng, kèn sừng trâu và múa dân gian

http://www.youtube.com/watch?v=Cke2bfNtz5k

Dân tộc: Ê Đê
Địa điểm: Tỉnh Đắk Lắk, khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên
Nội dung chính: Mời gọi cộng đồng đến chung vui lễ hội, cùng hưởng thành quả
lao động, săn bắt, thưởng thức âm nhạc và tham gia các vũ điệu dân gian.
Tiết mục do các nghệ nhân dân tộc Ê Đê tỉnh Đắk Lắk biểu diễn trong ngày hội Di
sản các nước ASEAN tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô,
Sơn Tây, Hà Nội.

Name of type: Playing a set of gong (4 gongs) with the buffalo horn musical
instrument and dancing
Ethnic group: Ede
Location: Dak Lak Province, Truong Son – Tay Nguyen
Main contents: Ede artisans of Dak Lak province perform gongs, buffalo horns and
dancing the folk dance tunes at the ASEAN Heritage Festival in the tourism –
culture village of ethnic groups in Vietnam, Dong Mo, Son Tay, Hanoi, November
2014. They play musical instrument to invite their community to attend festivals,
enjoy music, their hunted, fished, grew foods and participate their folk dances.