Hát giao duyên

Dân tộc: Ê Đê
Địa điểm: Tỉnh Đắk Lắk, khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên
Nội dung chính: Hát đối đáp, giao duyên bày tỏ tình cảm đôi lứa. Hát giao duyên của người Ê Đê được đệm bởi nhạc cụ là những ống tre nứa hoặc ống lồ ô.
Tiết mục trên do các nghệ nhân Ê Đê ở tỉnh Đắk Lắk thực hiện.